مریم سپه

 
تغریبا 2 ساله که مسیر درستو پیدا کردم
برای فهمیدن تحقیق میکنم و دنبال فهمیدن چیزاییم که خیلیا بهشون بی توجهن 
دوست دارم با بقیه متفاوت باشم و بهشم رسیدم
 
صرفا تحقیقاتم