1-امپریالیسم

ریشه = empire ( امپراطوری )

معنی = کنترل کشوری از سوی کشور دیگر البته فقط به معنی تصاحب قلمرو اراضی کشورها نیست و میتونه شامل کنترل سیاسی و اقتصادی بر مردم و اراضی با ابزار مختلف .

امپریالسیم فرهنگی : کاربرد قدرت سیاسی و اقتصادی برای پراکندن ارزش ها و عقاید و عادات فزهنگی ان قدرت در میان مردمی دیگر .

از جهت خودبیگانه ساختن کشور مورد نظر ، اهمیت داره .

امپریالیسم نو : وضعیتی است که در آن کشوری، با داشتن استقلال سیاسی، از دست‌اندازی و دخالت کشور دیگری و یا عوامل آن آسیب ببیند .

+کتاب پیرامون انقلاب اسلامی


2-راسیسم

معنی = نژادپرستی 


3-ناسیونالیسم 

ریشه = Nation

معنی =ناسیونالیسم یا ملت گرایی مبتنی بر اصالت دادن واحدهای ملی و نژادی است. ملی­گرایی بر مبنای مرزهای جغرافیایی با عوامل نژاد، زبان، تاریخ نهاد سیاسی و غیره جامعه بشریت را در واحدهای مستقل و محدود، تجزیه می‌کند و افراد یک واحد ملی را وادار می‌سازد تا انسان هایی را که خارج از آن واحد هستند، اجنبی تلقی کنند و چه بسا موضع‌گیری خصمانه‌ای نسبت به هم دیگر داشته باشند


4-پوپولیسم

ریشه = popularis یا populus

معنی =  مفهومی روشن و تعریف جامع و کاملی ندارد .  دو نوع رویکرد وجود دارد: در یک نگاه پوپولیسم معادل مردم باوری قرار می‌گیرد و اعطای آزادی‌ها و امتیازات دمکراتیک به مردم و شریک کردن آنان در ساختار قدرت است که در عین حال، در مقابل نخبه‌گرایی و نخبه‌باوری قرار می‌گیرد و از بعد سیاسی و اجتماعی چندان مذموم نیست. از نگاه دیگر، پوپولیسم به معنای مردمداری است که تزریق نوعی امید واهی به جامعه و تأکید بر عقاید فراموش شده توده جامعه است که به بهره برداری‌هایی از جامعه منجر می‌شود

ادامه دارد  ...