ریشه = empire ( امپراطوری )

معنی = کنترل کشوری از سوی کشور دیگر البته فقط به معنی تصاحب قلمرو اراضی کشورها نیست و میتونه شامل کنترل سیاسی و اقتصادی بر مردم و اراضی با ابزار مختلف .

امپریالسیم فرهنگی : کاربرد قدرت سیاسی و اقتصادی برای پراکندن ارزش ها و عقاید و عادات فزهنگی ان قدرت در میان مردمی دیگر .

از جهت خودبیگانه ساختن کشور مورد نظر ، اهمیت داره .

امپریالیسم نو : وضعیتی است که در آن کشوری، با داشتن استقلال سیاسی، از دست‌اندازی و دخالت کشور دیگری و یا عوامل آن آسیب ببیند .

+کتاب پیرامون انقلاب اسلامی

ادامه ی واژگان در منوی بالایی